GreenTech ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βιομετατροπή αποβλήτων ανθοφόρων φυτών: Χρησιμοποιώντας τα φύλλα άνθεων ως πυκνωτικό μέσο στη διαδικασία κομποστοποίησης

Στην επιστημονική μελέτη των Sharma & Yadav (2017), επιχειρείται μια διαφωτιστική περιήγηση στη σφαίρα της βελτίωσης των αστικών στερεών αποβλήτων, με επίκεντρο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων κομποστοποίησης των φυτικών υπολειμμάτων μέσα από την αξιοποίηση καταλοίπων ανθοφόρων φυτών ως πυκνωτικό μέσο. Η έρευνα αυτή λαμβάνει χώρα στα αστικά όρια του Surat, Gujarat, μιας περιοχής που μαστίζεται από το κλιμακούμενο δίλημμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, μια κατάσταση που επιδεινώνεται από την ταχεία αστικοποίηση και τον ριζικό μετασχηματισμό του τρόπου ζωής των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η καθημερινή παραγωγή περίπου 1.700 μετρικών τόνων στερεών αποβλήτων στη περιοχή Surat, εκ των οποίων 1,5-2 μετρικοί τόνοι προέρχονται από κατάλοιπα και υπολείμματα φυτικών αποβλήτων, αναδεικνύει τον επείγοντα χαρακτήρα εξεύρεσης καινοτόμων λύσεων στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής.

Η ουσία αυτής της έρευνας έγκειται στην εφαρμογή της κομποστοποίησης ως μεθόδου βιομετατροπής των οργανικών απορριμμάτων σε θρεπτικές εδαφοβελτιωτικές ουσίες με μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Η διαδικασία αυτή ενισχύεται σημαντικά με την ενσωμάτωση δενδρωδών υπολειμμάτων (φύλλων φυτών) ως διογκωτικού μέσου, μια στρατηγική προσθήκη η οποία συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των φυσικοχημικών παραμέτρων της διαδικασίας κομποστοποίησης. Ο ρόλος των μέσων διόγκωσης σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύπλευρος και περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση του pH, τη ρύθμιση της περιεκτικότητας σε υγρασία και τη διευκόλυνση των αερόβιων συνθηκών, αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό στραγγισμάτων και εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική αποδομητική διάσπαση της οργανικής ύλης.

Η μελέτη εξετάζει ενδελεχώς την αλληλεπίδραση μεταξύ των φυτικών αποβλήτων, της κοπριάς βοοειδών και των καταλοίπων ανθοφόρων φυτών, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους και τη συλλογική τους αποτελεσματικότητα στη διαδικασία κομποστοποίησης. Η έρευνα σκιαγραφεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση διαφόρων παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της περιεκτικότητας σε υγρασία, του pH, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC), του ρυθμού αύξησης του CO2, του ολικού αζώτου και των διακυμάνσεων των βασικών θρεπτικών συστατικών, αποκαλύπτοντας τον ισχυρό αντίκτυπο της ενσωμάτωσης των δενδρωδών υπολειμμάτων (φύλλων) και της κοπριάς βοοειδών στη δυναμικότητα των διεργασιών αερόβιας χώνεψης, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την κομποστοποίηση των αποβλήτων ανθοφόρων φυτών.

Μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κομποστοποίησης.

Παράγοντας κομπόστ υψηλής ποιότητας με υπολείμματα ανθοφόρων φυτών, κοπριά και φύλλα

Τα εμπειρικά ευρήματα της εν λόγω επιστημονικής εργασίας υπογραμμίζουν την αξιοσημείωτη μείωση των επιπέδων ολικού οργανικού άνθρακα (TOC), γεγονός που αποτελεί ισχυρή ένδειξη της δραστικότητας των διεργασιών αποδόμησης, ενώ στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας υπερθεματίζεται επίσης η ενίσχυση του προφίλ των θρεπτικών συστατικών του παραγόμενου κομπόστ, το οποίο παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις σε θρεπτικά και ευεργετικά για τα φυτά στοιχεία όπως το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο, το νάτριο και το ασβέστιο.

Μεταβολή (μείωση) των επιπέδων ολικού οργανικού άνθρακα κατά τη διάρκεια της περιόδου κομποστοποίησης

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αποτελούν επιτεύγματα πρωταρχικής σημασίας για την κατοχύρωση διεργασιών παραγωγής κομπόστ υψηλής ποιότητας. Επιπροσθέτως, η μελέτη υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζει ο λόγος της αναλογίας άνθρακα προς άζωτο (C:N) ως κριτήριο αξιολόγησης της ωρίμανσης και της ποιότητας του κομπόστ, με τη βέλτιστη αναλογία να επιτυγχάνεται μέσω της συνεργιστικής αλληλεπίδρασης των αποβλήτων ανθοφόρων φυτών, της κοπριάς αγελάδων και των δενδρωδών υπολειμμάτων.

Καθιστώντας τα μη αξιοποιήσιμα απόβλητα σε κομβικό πόρο της αγροτικής παραγωγής

Η εργασία των Sharma & Yadav (2017) αποτελεί σημαντική συνεισφορά στο σώμα της περιβαλλοντικής μηχανικής, προσφέροντας μια ρεαλιστική και περιβαλλοντικά φιλική μεθοδολογία για τη βιομετατροπή των ανθοκομικών καταλοίπων, από μη αξιοποιήσιμα απορρίμματα σε πολύτιμο καλλιεργητικό πόρο. Η έρευνα αυτή αποτελεί παράδειγμα υπέρβασης των τοπικών προκλήσεων διαχείρισης αποβλήτων καθώς υπερθεματίζει την δυνατότητα μετασχηματισμού ενός μη αξιοποιήσιμου αποβλήτου, σε πρωταρχικής σημασίας επαναχρησιμοποιούμενο πόρο για την περιοχή Surat, προσφέροντας με την μέθοδο επεξεργασίας που προτείνεται ένα επεκτάσιμο μοντέλο για τα αστικά κέντρα παγκοσμίως που αντιμετωπίζουν ανάλογα ζητήματα. Η μελέτη υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τον συνδυασμό των οργανικών ρευμάτων αποβλήτων με φυσικά πυκνωτικά μέσα, προτάσσοντας την ευρεία υιοθέτηση τέτοιων μεθοδολογιών στο πλαίσιο των πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.

Πηγή:

Sharma, D., & Yadav, K. D. (2017, September 18). Bioconversion of flowers waste: Composting using dry leaves as bulking agent. Environmental Engineering Research, 22(3), 237–244. https://doi.org/10.4491/eer.2016.126

 

 

About the author

Δρ. Χρήστος Χ. Γαμβρούδης , PhD Μηχανικών Περιβάλλοντος

Δρ. Χρήστος Χ. Γαμβρούδης , PhD Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γενικός Διευθυντής Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟΔΣΑ Α.Ε.)
Εμπειρογνώμονας Υγειονομικής Μηχανικής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Αειφορίας
Ph.D Μηχανικός Περιβάλλοντος
M.Sc Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
M.Sc Μηχανικός Περιβάλλοντος
Δίπλωμα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Ως ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιωσιμότητας, ο Δρ. Χρήστος Γαμβρούδης υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΦΟΔΣΑ Α.Ε., κατέχοντας Ph.D. στη Μηχανική Περιβάλλοντος και δύο M.Sc. σε σχετικούς τομείς, ο Δρ. Γαμβρούδης διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις επί της εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την κυκλική οικονομία και τις σχετικές πτυχές της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η εμπειρία διαχείρισης του Δρ. Γαμβρούδη, διαμορφωμένη σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης και συνοδευόμενη από εξέχουσα επιστημονική τεχνογνωσία, αποτελεί τη θεμελιώδη βάση της συνεισφέρουσας ικανότητάς του να συλλαμβάνει, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει αποτελεσματικές και βιώσιμες στρατηγικές διαχείρισης απορριμμάτων τόσο σε μικρο- όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Το επαγγελματικό ιστορικό απασχόλησης του Δρ. Γαμβρούδη περιλαμβάνει σημαντικούς ρόλους ως ανώτερος περιβαλλοντικός σύμβουλος και σύμβουλος σε έργα του δήμου, αντανακλώντας έτσι τις ικανότητές του σε όλη τη σταδιοδρομία του.