ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δυναμική ενίσχυση ανακύκλωσης μέσω συνεργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Avatar
Written by ecoscience

Μία ιδιαίτερα μεγάλη προμήθεια μεγάλων και μικρότερων γωνιών ανακύκλωσης προετοιμάζει ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, που θα κατανεμηθούν στους Δήμους-μέλη μέσω προγραμματικών συμβάσεων

Τη συμμετοχή του στην πρόταση, που θα υποβληθεί από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, αναφορικά με την ενίσχυση της ανακύκλωσης στα νησιά, αποφάσισε ομόφωνα, υπογράφοντας σχετική προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Μυκόνου.

Στο πλαίσιο των προβλέψεων, τόσο του Εθνικού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), όσο και του σχετικού Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), για την ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, την προετοιμασία των αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, και την υποχρεωτική χωριστή συλλογή, ο νέος διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, προβαίνει στην υποβολή πρότασης για την προμήθεια σημαντικού αριθμού μέσων και εργαλείων, που θα βοηθήσουν τα νησιά να διαχειριστούν την ανακύκλωση.

«Μετάβαση σε βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση»

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική επιστολή που απέστειλε ο Περιφερειάρχης και πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, «δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αυξημένη τουριστική δραστηριότητα τα προσεχή χρόνια, θα πρέπει όλοι μαζί να συνδράμουμε για τη μετάβαση σε μία βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, με έμφαση στην εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών από το ρεύμα των ΑΣΑ».

Στην κατεύθυνση αυτή, «ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καταρτίζει πρόταση, που θα περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αποβλήτων. Ο εξοπλισμός θα διατεθεί στους συμμετέχοντες Δήμους, μέσω σχετικών επιμέρους προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του ΦΟΔΣΑ και του εκάστοτε Δήμου».

Η συνολική προμήθεια αφορά στον ακόλουθο εξοπλισμό:

– 90 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη, 6 ρευμάτων αποβλήτων

– 128 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη (κάδοι 2.500lt)

– 401 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη (κάδοι 1.100lt)

– 152 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη (κάδοι 360lt)

– 16 Οχήματα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

– 14 Οχήματα εκπαίδευσης – ενημέρωσης πολιτών

– 14 Κινητές μονάδες επαναχρησιμοποίησης ειδών (second hand)

– 18 Φορτηγά οχήματα τύπου Hook-lift με αποσπώμενη υπερκατασκευή τύπου πρέσας

– 49 Press containers

– 114 Hook containers

Επίσης, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της δίκαιης τιμολόγησης των Δήμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται και η προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης – παρατηρητήριο ανακύκλωσης, επιβράβευσης και υπηρεσίες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.

Ψηφιακή πλατφόρμα

Το όλο δίκτυο χωριστής συλλογής θα ελέγχεται/διαχειρίζεται μέσω “Kεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης παρατηρητήριο ανακύκλωσης – ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης”.

Η κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης έχει ως στόχο να συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών το σύνολο των δεδομένων από τις γωνιές ανακύκλωσης, από τους δημότες, από τους Δήμους και από όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, να τα επεξεργάζεται, να διαμορφώνει διαδικασίες, να παρουσιάζει με κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα και να επικοινωνεί με όλους του εμπλεκόμενους.

Οι βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας θα είναι οι εξής:

– Επικοινωνία με τις γωνιές ανακύκλωσης που εντάσσονται στο δίκτυο και πιο συγκεκριμένα με τα τοπικά χειριστήρια και ανταλλαγή πληροφοριών με αυτές

– Επικοινωνία με τους δημότες –ανακυκλωτές μέσω site, app, ηλεκτρονικών μηνυμάτων κλπ.

– Επιβράβευση των πολιτών από την ανακύκλωση που πραγματοποιούν στις συμβεβλημένες γωνιές ανακύκλωσης.

– Διαχείριση συστήματος προσφορών (voucher) επιχειρήσεων για την επιβράβευση των πολιτών.

– Καταγραφή των συλλεγόμενων αποβλήτων ανά γωνιά ανακύκλωσης, ανά χρήστη και ανά Δήμο.

– Ειδοποίηση πληρότητας κάδων και βελτιστοποίηση δρομολογίων συλλογής.

– Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ενδιαφερόμενου κοινού.

Η πλατφόρμα θα παρέχει επικαιροποιημένα συνεχώς δεδομένα και θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και οπτικοποίησή τους με προβολή προσαρμοσμένων στοιχείων ανάλογα με το ενδιαφερόμενο κοινό και θα διαθέτει κεντρικό επίπεδο διαχείρισης στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο κεντρικός Διαχειριστής για την παρακολούθηση και ρύθμιση του συστήματος.

Επίσης θα διαθέτει σελίδα πρόσβασης για κάθε Δήμο που συμμετέχει για την διαχείριση των δεδομένων στο γεωγραφικό τους πεδίο και σελίδα για τους φορείς συλλογής – μεταφοράς για την διαχείριση των δεδομένων που απαιτείται. Τέλος, η πλατφόρμα θα απευθύνεται στους πολίτες (τελικοί χρήστες), με δυνατότητα εγγραφής των χρηστών, διαχείρισης λογαριασμού αλλά και ενημέρωσης επί της πλατφόρμας γενικότερα.

Οι προβλέψεις της προγραμματικής σύμβασης

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, ο εν λόγω εξοπλισμός χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αποβλήτων θα διατεθεί στους δήμους με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. Βασικοί άξονες της πρωτοβουλίας αυτής είναι αφενός η μερική κάλυψη των αναγκών κάθε δήμου και αφετέρου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες δήμοι εκκινούν με τους αντίστοιχους πόρους και μέσα για την εκπλήρωση των στόχων του ΕΣΔΑ.

Ο κάθε συμμετέχων Δήμος θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες αποκομιδής των διακριτών ρευμάτων αποβλήτων με κατάλληλα οχήματα και θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και βέλτιστη αξιοποίηση του εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, ο κάθε Δήμος οφείλει να συμπεριλάβει τον εν λόγω εξοπλισμό χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αποβλήτων στο επικαιροποιημένο ΤΣΔΑ που θα πρέπει να αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα της Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και να αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα συλλογής ανακυκλώσιμων, πέραν από τον παρεχόμενο από τον ΦΟΔΣΑ εξοπλισμό, με στόχο την εκπλήρωση των στόχων του ΕΣΔΑ.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου

Σύμφωνα με το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης που εγκρίθηκε από το Δήμο Μυκόνου, «σκοπός της είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στον ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου και τους Δήμους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με σκοπό την παροχή από τους τελευταίους προς τους δημότες, σύγχρονων συστημάτων διαλογής στην πηγή διάφορων ρευμάτων αποβλήτων, επί τω τέλει της επίτευξης των τιθέμενων στόχων για την ανακύκλωση».

Ειδικότερα, ο περιφερειακός ΦΟΔΣΑ αναλαμβάνει, μέσω της προγραμματικής σύμβασης να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου για την ανακύκλωση, τον οποίο στη συνέχεια θα παραχωρήσει προς χρήση στους Δήμους-μέλη του. Οι Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Μυκόνου, προς επίτευξη οικονομικών κλίμακος και επιπλέον λόγω της εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας που διαθέτει, αναθέτουν στον ΦΟΔΣΑ τη διενέργεια της συνολικής διαδικασίας προμήθειας του επίμαχου εξοπλισμού, ο οποίος εν συνεχεία θα παραχωρηθεί δωρεάν σε αυτούς, προς εγκατάσταση και χρήση.

Το δίκτυο χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ο Δήμος, ενώ παράλληλα, θα φέρει ακέραιη την ευθύνη καλής χρήσης αυτού και θα αναλάβει και όλα τα έξοδα από τη χρήση του εξοπλισμού. Οφείλει επίσης ο Δήμος να εξασφαλίσει τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την επισκευή του κινητού εξοπλισμού, ήτοι των κινητών πράσινων σημείων και λοιπών οχημάτων, για τη σωστή και πλήρη λειτουργία τους. Επίσης στην ευθύνη του Δήμου είναι και η διάθεση και η αντικατάσταση όπου απαιτηθεί προς του δημότες των καρτών ανακύκλωσης που θα προμηθεύσει ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, με στόχο την εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων στους πολίτες.

Η διάρκεια της σύμβασης και παραχώρησης του εξοπλισμού ορίζεται σε δέκα έτη, αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για δέκα ακόμη έτη, με κοινή απόφαση των δύο μερών.

Εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΦΟΔΣΑ πρόκειται να διενεργήσει τις απαιτούμενες από το νόμο διαδικασίες για την εκ μέρους του προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού. Η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα εντός 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των σχετικών διακηρύξεων, ενώ εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την παραλαβή των σχετικών ειδών εκ μέρους του, πρόκειται να παραδοθούν στον αντισυμβαλλόμενο Δήμο.

Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί στο Δήμο Μυκόνου

Ειδικά για το Δήμο Μυκόνου, προβλέπεται βάσει της προγραμματικής σύμβασης, η παράδοση του παρακάτω εξοπλισμού:

• 4 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη 6 ρευμάτων αποβλήτων

• 6 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη (κάδοι 2.500lt)

• 20 Γωνιές ανακύκλωσης με ταυτοποίηση χρήστη (κάδοι 1.100lt)

• 1 οχήματα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών -Ευαισθητοποίησης

• 1 Οχήματα εκπαίδευσης –ενημέρωσης πολιτών

• 1 Κινητές μονάδες επαναχρησιμοποίησης ειδών (Second Hand)

• 1 Φορτηγό όχημα τύπου Hook lift με αποσπώμενη υπερκατασκευή τύπου πρέσας

• 2 press containers

• 4 hook containers

Εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία για την προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού ανέρχεται σε: 1.530.000 ευρώ ΦΠΑ.

Πηγή : koinignomi.gr

 

About the author

Avatar

ecoscience

Το ecoscience.gr φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα portals περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού στο ελληνικό διαδίκτυο με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων.